Talkline Language Access

Spanish-speaking counselors are available upon request.
Se puede solicitar consejeras bilingues.

Cantonese-, Mandarin-, Vietnamese- and Tagalog-speaking counselors are available upon request.

請與我們聯絡。
星期一至五下午五時至晚上十時
星期六,日中午十二時至晚上十時
太平洋標準時間
可提供操 國語和廣東話的輔導員。

Goïi Exhale ñeå chia seœ caœm xuùc cuûa baïn sau khi phaù thai.
Thöù Hai - Thöù Saùu 5 -10 giôø
Thöù Baûy - Chuû Nhaät 12-10 giôø
Seõ coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät khi baïn coù yeâu caàu.

Tumawag sa Exhale at malayang pagusapan ang inyong karanasan.
Lunes – Biyernes  5 – 10 pm
Sabado – Linggo  12 – 10 pm
Oras Pasipiko  
Maaaring humiling ng counselor na nagsasalita ng tagalog.

Exhale is a 501(c)3 organization (EIN/tax ID: 94-3393719)